مزایده فروش یک قطعه زمین 4799 مترمربع ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت ونک پارک کد پارس نماد:2428251 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:مزایده فروش یک قطعه زمین 4799 مترمربع شرح آگهی: آگهی مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین 4799 مترمربع آگهی مزایده شرکت ونک پارک مزایده فروش یک قطعه زمین 4799 مترمربع زمان […]

​مزایده شرکت همراه خودرو سایپا ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت سودیکو کد پارس نماد:2428287 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:​مزایده شرکت همراه خودرو سایپا شرح آگهی: ​مزایده شرکت همراه خودرو سایپا مزایده شرکت همراه خودرو سایپا تاریخ برگزاری 99.3.11 لغایت 99.3.13 به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید www.sudico.ir آدرس و تلفن […]

مزایده فروش تعداد 12 واحد تجاری ؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل کد پارس نماد:2428417 استان:اردبیل شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:مزایده فروش تعداد 12 واحد تجاری شرح آگهی: آگهی مزایده ،مزایده فروش تعداد 12 واحد تجاری آگهی مزایده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل […]

فروش خودرو سانگ یانگ اکتیون؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکتی کد پارس نماد:2430193 استان:– شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:فروش خودرو سانگ یانگ اکتیون شرح آگهی: آگهی مزایده عمومی ؟  فروش خودرو سانگ یانگ اکتیون 2014 سفید روغنی  قیمت پایه 200 میلیون تومان بازدید و پیشنهاد قیمت از 99.3.10 لغایت 99.3.13 تلفن […]

مزایده واگذاری آزمایشگاه ها مراکز بهداشتی و درمانی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:2430422 استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:مزایده واگذاری آزمایشگاه ها مراکز بهداشتی و درمانی شرح آگهی: مزایده، مزایده واگذاری آزمایشگاه ها مراکز بهداشتی و درمانیدرخواست واگذاری آزمایشگاه های  مراکز بهداشتی به بخش خصوصی در شهرستان اندیکا  […]

مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار حذفی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت سهامی پشتیبانی کد پارس نماد:2430503 استان:– شماره آگهی:6099001014000015 تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار حذفی شرح آگهی: مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار حذفیشماره مزایده:6099001014000015 نام دستگاه مزایده گزار: شرکت سهامی پشتیبانی عنوان مزایده: فروش تخم مرغ نطفه دار […]

مزایده اقلام ضایعاتی؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران سودیکو کد پارس نماد:2430639 استان:تهران شماره آگهی:99/29/1/01 تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:مزایده اقلام ضایعاتی شرح آگهی: مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی آگهی مزایده عمومی 99/29/1/01 شرکت همراه خودرو سایپا؟ شرکت تهیه و توزیع مواد […]

مزایده غرفه های مشارکتی و آزاد؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: مدیریت فروشگاه های اتکا استان اصفهان کد پارس نماد:2431044 استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/11 تاریخ درج آگهی :1399/03/11 عنوان آگهی:مزایده غرفه های مشارکتی و آزاد شرح آگهی: مزایده , مزایده غرفه های مشارکتی و آزاد آگهی مزایده – مناقصه مزایده غرفه های مشارکتی و آزاد و مناقصه […]

مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 834.37 مترمربع؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران کد پارس نماد:2431610 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/12 تاریخ درج آگهی :1399/03/12 عنوان آگهی:مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 834.37 مترمربع شرح آگهی: مزایده ،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 834.37 مترمربع آگهی مزایده اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران مزایده ششدانگ یک […]

مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 180.78 مترمربع؟

منتشر شده در :

مزایده گزار: اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران کد پارس نماد:2431621 استان:تهران شماره آگهی:– تاریخ شروع :1399/03/12 تاریخ درج آگهی :1399/03/12 عنوان آگهی:مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 180.78 مترمربع شرح آگهی: مزایده ،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 180.78 مترمربع آگهی مزایده اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران مزایده ششدانگ یک […]