مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی فیروزاباد ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری فیروزآباد کد پارس نماد:3221457 استان:لرستان شماره آگهی:2099005739000005 تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی فیروزاباد شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان آتش نشانی شهر فیروزآباد لرستان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری فیروزآباد کد پارس نماد:3221462 استان:لرستان شماره آگهی:2099005739000004 تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان آتش نشانی شهر فیروزآباد لرستان شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان عنوان فراخوان نوع […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شهر چغابل ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری چقابل کد پارس نماد:3221488 استان:لرستان شماره آگهی:2099090881000014 تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شهر چغابل شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. […]

مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر PG جهت مناقصه در شهر فیروزآباد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری فیروزآباد کد پارس نماد:3221498 استان:لرستان شماره آگهی:2099005739000003 تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر PG جهت مناقصه در شهر فیروزآباد شرح آگهی: جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد مراجعه نمایید. شماره فراخوان عنوان فراخوان نوع […]

فراخوان پیمانکار تامین گازرسانی – نوبت دوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت گاز استان لرستان کد پارس نماد:3221586 استان:لرستان شماره آگهی:99/76 – نوبت دوم تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:فراخوان پیمانکار تامین گازرسانی – نوبت دوم شرح آگهی: فراخوان پیمانکار تامین گازرسانی – نوبت دوم آگهی تجدید فراخوان پیمانکار ؟    نوبت دوم   موضوع مناقصه شماره9976 […]

مناقصه خرید تجهیزات ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه شهید چمران اهواز کد پارس نماد:3221617 استان:خوزستان شماره آگهی:نوبت اول تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:مناقصه خرید تجهیزات ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرح آگهی: مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای ؟ […]

فراخوان مناقصه پروژه تکمیل بیمارستان – تجدید – نوبت دوم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا کد پارس نماد:3221757 استان:کرمان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :1399/12/06 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:فراخوان مناقصه پروژه تکمیل بیمارستان – تجدید – نوبت دوم شرح آگهی: تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه تکمیل بیمارستان – تجدید – نوبت دومفراخوان تجدید مناقصه […]

مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال تجدید نوبت دوم ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام کد پارس نماد:3221893 استان:ایلام شماره آگهی:شماره 99/64 نوبت دوم تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال تجدید نوبت دوم شرح آگهی: مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال تجدید نوبت دوم آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای […]

استعلام خرید ام دی اف خام و ورق پلی وود؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شهرداری مشهد سازمان عمران کد پارس نماد:3221933 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:9523906799 تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:استعلام خرید ام دی اف خام و ورق پلی وود شرح آگهی: استعلام خرید ام دی اف خام و ورق پلی وودشهرداری مشهد سازمان عمران     شماره :  […]

استعلام دو ردیف زنجیر تعادل كوره؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: ذوب آهن اصفهان کد پارس نماد:3221981 استان:سایر شماره آگهی:26120 تاریخ شروع :1399/12/09 تاریخ درج آگهی :1399/12/09 عنوان آگهی:استعلام دو ردیف زنجیر تعادل كوره شرح آگهی: استعلام دو ردیف زنجیر تعادل كورهمدیریت برگزارکننده استعلام: مدیریت خرید تجهیزات اداره برگزارکننده استعلام: شماره استعلام : 26120 موضوع : دو ردیف زنجیر […]