کد پارس نماد:3437809
استان:گلستان
شماره آگهی:140003460000040417
تاریخ شروع :1400/02/22
تاریخ درج آگهی :1400/03/03
عنوان آگهی:مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع
شماره آگهی: 140003460000040417
شماره پرونده:2201D74C26E54A75BBA4F5582D93AF69

تاریخ صدور:1400/02/22

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان آق قلا

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده ( اصلاحی )

بدینوسیله درپرونده کلاسه 0000055 اجرایی محکوم علیهم 1- نوریاغدی پوری 2- عبدالغفورپوری 3- عبدالکریم پوری 4- محمود پوری 5- قربان محمد پوری 6- عبدالوحید پوری 7- بی بی نعیمه پوری فرزندان اراز 8 -آنه جمال کسلخه فرزند عطا ، به فروش دو قطعه زمین از طریق مزایده و تقسیم ثمن حاصل بین ورثه به نسبت سهم الارث درحق محکوم لهم 1- مسعود پوری2- بی بی عایشه پوری3- هاجر پوری4- عافیه پوری 5- بی بی رابعه پوری 6-آناگل پوری 7- امانگل پوری 8 – مریم پوری 9- خدیجه پوری 10- ملیحه پوری همگی فرزندان اراز باوکالت غلامحسین پایدار و نیز پرداخت نیمعشر اجرایی در حق دولت محکوم شده اند دراین راستا دو قطعه زمین دارای سند مشاع به شرح زیرتوسط کارشناس منتخب ارزیابی شده و از طریق مزایده به فروش میرسد. طالبین میتوانند جهت خرید درمزایده شرکت نمایند.

توصیف اجمالی املاک توقیفی و ارزش آنها

1- ملک مورد مزایده یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع درمحدوده شهری شهرستان آق قلا با موقعیت مناسب دیوارکشی شده فاقد اعیانی و درخت دارای سند مشاع به شماره 1/339  اصلی بخش۷ ثبت آق قلا از شمال به طول15/39 متر وصل به خیابان اصلی سلطانی از جنوب به طول 15/79 متر وصل به زمین تحت تصرف اشخاص ازغرب به طول ۲8/61 متر به مسکونی و مغازه اشخاص و از شرق به طول 28/83 متر وصل به زمین اشخاص میباشدکه باتوجه به موقعیت مناسب دیوار کشی محصورداخل درمحدوده شهری باقابلیت استفاده ازامکانات شهری نظیر برق آب تلفن و گاز ازقرار هر مترمربع 60/000/000 ریال (شصت میلیون ریال) و جمعا به قیمت  26/961/000/000 ریال ارزیابی شده است

2- ملک موردنظر یک قطعه زمین به مساحت 207/6 مترمربع واقع در محدوده شهری شهرستان آق قلا باموقعیت مناسب دارای سند مشاع 1/339 اصلی بخش۷ ثبت آق قلا فاقد اعیانی و درخت از شمال به طول 28/88 متر وصل تصرف اشخاص و دیوار ازشرق به طول 8 متر و به خیابان معروف به نبش باشگاه تختی از غرب به طول 8 متر وصل به زمین تحت تصرف اشخاص و از جنوب به طول ۲8/83 متر وصل به ساختمان و دیوار و زمین اشخاص و …. می باشدکه باتوجه به موقعیت مناسب ، محصوربودن از دو طرف و داخل بودن در محدوده شهری با قابلیت استفاده ازامکانات شهری نظیر برق تلفن گاز و آب از قرار هر مترمربع 28/000/000 ریال (بیست وهشت میلیون ریال) و جمعا به مبلغ 5/812/000/000 ریال ارزیابی شده است .

*شرایط آگهی مزایده *

‏1- مزایده روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 از ساعت 10 الی 11 صبح در اجرای احکام ‏مدنی دادگستری شهرستان آق قلا انجام می پذیرد .

‏2- مزایده از مبلغ کارشناسی بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد.

‏3- برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه قبول نماید .

‏4- برنده مزایده می بایست 10% مبلغ مورد معامله را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری ‏آق قلا به شماره 2171294647006 واریز و الباقی را ظرف یک ‏ماه پرداخت نماید در ‏غیر اینصورت سپرده او به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید میگردد ‏‏.

5- مزایده با حضور نماینده دادستان و مأمور اجرا ( دادورز ) انجام می پذیرد .

‏6- داوطلبین میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قلا ‏از املاک مورد مزایده بازدید نمایند .

‏7- هر گونه نقل و انتقال اموال توقیفی پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه می باشد .

‏8- کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد .

دادورز و مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قلا-کتوکی

آدرس و تلفن :گلستان
منبع آگهی :سایت 1400.3.3
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش  یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 449/35 مترمربع شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان آق قلا کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *