کد پارس نماد:3434370
استان:البرز
شماره آگهی:140001460000020772
تاریخ شروع :1400/02/22
تاریخ درج آگهی :1400/03/02
عنوان آگهی:مزایده فروش اموال
شرح آگهی:

مزایده،مزایده فروش اموال
شماره آگهی: 140001460000020772
شماره پرونده:AF59E09CF044483A8796FC18506CC12A

تاریخ صدور:1400/02/22

شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 1 (شهید بهشتی) شورای حل اختلاف شهرستان کرج

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعـالی

 آگهی مزایده اموال منقول

 بموجب اجرائیه صادره از شعبه 6شورای حل اختلاف کرج له خانم معصومه کیانی فلاورجانی و علیه آقای مصطفی کریمی با وکالت آقای محمد امینی بینش محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 72/000/000  بابت هزینه نگهداری و هزینه کارشناسی اموال حاصل از تخلیه در حق محکوم له و چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/03/03 از ساعت 13 الی 13:30  در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت 21/700/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند .

اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس به پیوست حاوی 1 برگ بدین شرح میباشد .

آدرس و تلفن :البرز
منبع آگهی :سایت 1400.3.2
تصویر آگهی :مزایده،مزایده فروش اموال
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده،مزایده فروش اموال شعبه 1 اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 1 (شهید بهشتی) شورای حل اختلاف شهرستان کرج کلیک کنید.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *