استعلام، لوازم وتجهیزات برش – رزوه زنی وجوشکاری ومتعلق؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812404 استان:خوزستان شماره آگهی:52423713 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، لوازم وتجهیزات برش – رزوه زنی وجوشکاری ومتعلق شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، سطح سنج؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812420 استان:خوزستان شماره آگهی:52423907 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، سطح سنج شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423907 سطح سنج 1 خرید تجهیزات […]

استعلام، فلومتر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812422 استان:خوزستان شماره آگهی:52423909 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، فلومتر شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52423909 فلومتر 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، ملزومات ونوشت افزار اداری وشوینده ها ولباس وک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812440 استان:خوزستان شماره آگهی:52424044 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، ملزومات ونوشت افزار اداری وشوینده ها ولباس وک شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، کوپلینگ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812449 استان:خوزستان شماره آگهی:52424064 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، کوپلینگ شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424064 کوپلینگ 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812523 استان:خوزستان شماره آگهی:52424269 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424269 انواع مصالح […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812525 استان:خوزستان شماره آگهی:52424270 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424270 انواع مصالح […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812528 استان:خوزستان شماره آگهی:52424273 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424273 انواع مصالح […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812530 استان:خوزستان شماره آگهی:52424274 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424274 انواع مصالح […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2812531 استان:خوزستان شماره آگهی:52424275 تاریخ شروع :1399/08/01 تاریخ درج آگهی :1399/08/01 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52424275 انواع مصالح […]