استعلام، سر کابل؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658719 استان:خوزستان شماره آگهی:52421434 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، سر کابل شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421434 سر کابل 1 خرید تجهیزات […]

استعلام، آهک پخته؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658721 استان:خوزستان شماره آگهی:52421454 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، آهک پخته شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421454 آهک پخته 1 خرید مواد […]

استعلام، گیرموتور؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658722 استان:خوزستان شماره آگهی:52421458 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، گیرموتور شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421458 گیرموتور 2 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، هسته ویبراتور مغناطیسی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658723 استان:خوزستان شماره آگهی:52421460 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، هسته ویبراتور مغناطیسی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421460 هسته ویبراتور مغناطیسی 1 […]

استعلام، بوش؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658732 استان:خوزستان شماره آگهی:52421505 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، بوش شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421505 بوش 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658737 استان:خوزستان شماره آگهی:52421553 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421553 انواع مصالح […]

استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658744 استان:خوزستان شماره آگهی:52421586 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421586 […]

استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658746 استان:خوزستان شماره آگهی:52421587 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421587 […]

استعلام، کلرید جیوخ مرک با تایید نمونه؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658747 استان:خوزستان شماره آگهی:52421599 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، کلرید جیوخ مرک با تایید نمونه شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421599 کلرید […]

استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2658755 استان:خوزستان شماره آگهی:52421660 تاریخ شروع :1399/06/06 تاریخ درج آگهی :1399/06/06 عنوان آگهی:استعلام، لوازم ایمنی وآتش نشانی- لوازم پزشکی وبیمارستا شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52421660 […]