استعلام برنج ایرانی خوش بخت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه فرهنگیان استان زنجان کد پارس نماد:1925693 استان:زنجان شماره آگهی:1198030124000004 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام برنج ایرانی خوش بخت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرح آگهی: استعلام برنج ایرانی خوش بخت شماره نیاز: 1198030124000004 نام دستگاه خریدار:دانشگاه فرهنگیان استان زنجان شرح کلی نیاز: برنج […]

استعلام درخواست فقط در پیوست تمام هزینه ها اعم از اسکان،حمل و نصب با فروشنده تسویه اوراق سال 1400 تاریخ اوراق1400/05/19 تلفن تماس09367565571 ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه نیشابور کد پارس نماد:1925698 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:1198090955000020 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام درخواست فقط در پیوست تمام هزینه ها اعم از اسکان،حمل و نصب با فروشنده تسویه اوراق سال 1400 تاریخ اوراق1400/05/19 تلفن تماس09367565571 شرح آگهی: استعلام درخواست فقط در پیوست تمام […]

استعلام درخواست فقط در پیوست تمام هزینه ها اعم از اسکان،حمل و نصب با فروشنده تسویه اوراق سال 1400 تاریخ اوراق1400/05/19 تلفن تماس09367565571 ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه نیشابور کد پارس نماد:1925698 استان:خراسان رضوی شماره آگهی:1198090955000020 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام درخواست فقط در پیوست تمام هزینه ها اعم از اسکان،حمل و نصب با فروشنده تسویه اوراق سال 1400 تاریخ اوراق1400/05/19 تلفن تماس09367565571 شرح آگهی: استعلام درخواست فقط در پیوست تمام […]

استعلام فن بکوارد فولادی رنگ استاتیک یک طرفه مکش اتصال مستقیم – دو شاسی با ظرفیت 4500سی اف ام و فشار 200 پاسکال با 2 اسب الکتو متور زیمنس سه فاز؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی کد پارس نماد:1925702 استان:تهران شماره آگهی:1198090348000176 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام فن بکوارد فولادی رنگ استاتیک یک طرفه مکش اتصال مستقیم – دو شاسی با ظرفیت 4500سی اف ام و فشار 200 پاسکال با 2 اسب الکتو متور زیمنس سه فاز شرح […]

استعلام فن بکوارد فولادی رنگ استاتیک یک طرفه مکش اتصال مستقیم – دو شاسی با ظرفیت 4500سی اف ام و فشار 200 پاسکال با 2 اسب الکتو متور زیمنس سه فاز؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی کد پارس نماد:1925702 استان:تهران شماره آگهی:1198090348000176 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام فن بکوارد فولادی رنگ استاتیک یک طرفه مکش اتصال مستقیم – دو شاسی با ظرفیت 4500سی اف ام و فشار 200 پاسکال با 2 اسب الکتو متور زیمنس سه فاز شرح […]

استعلام کالچردیش 15*60کد 3652 پتری دیش 15*100 کد 1029 دیش 10*35 کد 3001 سنترول دیش 15*60 کد 3037؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: بیمارستان جامع بانوان آرش کد پارس نماد:1925705 استان:– شماره آگهی:1298030641000163 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام کالچردیش 15*60کد 3652 پتری دیش 15*100 کد 1029 دیش 10*35 کد 3001 سنترول دیش 15*60 کد 3037 شرح آگهی: استعلام کالچردیش 15*60کد 3652 پتری دیش 15*100 کد 1029 دیش […]

استعلام پکیج زمینی مدل Z 36 FF شرکت ایران رادیاتور ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: توانیر کد پارس نماد:1925720 استان:– شماره آگهی:1298001007000130 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام پکیج زمینی مدل Z 36 FF شرکت ایران رادیاتور شرح آگهی: استعلام پکیج زمینی مدل Z 36 FF شرکت ایران رادیاتور شماره نیاز: 1298001007000130نام دستگاه خریدار:توانیرتاریخ پایان اعتبار قیمت: 1398/07/11شرح کلی نیاز: […]

استعلام کامپیوتر ها باید طبق لیست پیوستی خریدار باشد ؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: دانشگاه فرهنگیان استان زنجان کد پارس نماد:1925721 استان:زنجان شماره آگهی:1198030124000005 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام کامپیوتر ها باید طبق لیست پیوستی خریدار باشد شرح آگهی: استعلام کامپیوتر ها باید طبق لیست پیوستی خریدار باشد شماره نیاز: 1198030124000005نام دستگاه خریدار:دانشگاه فرهنگیان استان زنجان شرح کلی […]

استعلام پیش گرم رک به طول 10 متر(20 روز)؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت مجتمع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز کد پارس نماد:1925725 استان:هرمزگان شماره آگهی:1198090389000393 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام پیش گرم رک به طول 10 متر(20 روز) شرح آگهی: استعلام پیش گرم رک به طول 10 متر(20 روز)شماره نیاز: 1198090389000393نام دستگاه خریدار:شرکت مجتمع کشتی سازی […]

استعلام کیسه گیری توزین سردوزی وصفافی کود سوپرفسفات تریپل فله به مقدار 500 تن و کود سولفات پتاسیم گرانوله مقدار 1000 تن قرارداد های ضمیمه حتما تکمیل و امضاشود؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهران کد پارس نماد:1925726 استان:تهران شماره آگهی:1198001602000031 تاریخ شروع :1398/07/08 تاریخ درج آگهی :1398/07/08 عنوان آگهی:استعلام کیسه گیری توزین سردوزی وصفافی کود سوپرفسفات تریپل فله به مقدار 500 تن و کود سولفات پتاسیم گرانوله مقدار 1000 تن قرارداد های ضمیمه حتما تکمیل و امضاشود […]