استعلام، استراکچر بوم بلت استاکر3 طبق CDF,ومشخصات فنی؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285116 استان:خوزستان شماره آگهی:52429609 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، استراکچر بوم بلت استاکر3 طبق CDF,ومشخصات فنی شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52429609 […]

استعلام، ملزومات ونوشت افزار اداری وشوینده ها ولباس وک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285117 استان:خوزستان شماره آگهی:52429613 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، ملزومات ونوشت افزار اداری وشوینده ها ولباس وک شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل […]

استعلام، اثاثیه و منصوبات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285121 استان:خوزستان شماره آگهی:52429802 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، اثاثیه و منصوبات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52429802 اثاثیه و منصوبات 2 […]

استعلام، کوبیده گیر؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285122 استان:خوزستان شماره آگهی:52429818 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، کوبیده گیر شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52429818 کوبیده گیر 1 خرید مواد […]

استعلام، کباب پز؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285123 استان:خوزستان شماره آگهی:52429823 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، کباب پز شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52429823 کباب پز 1 خرید مواد […]

استعلام، تامین اقلام اثاثیه جهت نیازمندان مناطق محروم؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285127 استان:خوزستان شماره آگهی:52429908 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، تامین اقلام اثاثیه جهت نیازمندان مناطق محروم شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52429908 […]

استعلام، ایستگاه پایش آلاینده ها در هوای آزاد؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285133 استان:خوزستان شماره آگهی:52430125 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، ایستگاه پایش آلاینده ها در هوای آزاد شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430125 […]

استعلام، گلوله؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285137 استان:خوزستان شماره آگهی:52430172 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، گلوله شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430172 گلوله 1 خرید تجهیزات وقطعات یدکی […]

استعلام، اثاثیه ولوازم اداری،خانگی وانبار؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285141 استان:خوزستان شماره آگهی:52430277 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، اثاثیه ولوازم اداری،خانگی وانبار شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430277 اثاثیه ولوازم اداری،خانگی […]

استعلام، آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها ک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:3285151 استان:خوزستان شماره آگهی:52430441 تاریخ شروع :1400/01/10 تاریخ درج آگهی :1400/01/10 عنوان آگهی:استعلام، آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها ک شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52430441 […]