استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922789 استان:خوزستان شماره آگهی:52425454 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425454 کلیدها و متعلقات 1 […]

استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922791 استان:خوزستان شماره آگهی:52425455 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425455 کلیدها و متعلقات 2 […]

استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922793 استان:خوزستان شماره آگهی:52425456 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425456 کلیدها و متعلقات 1 […]

استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922796 استان:خوزستان شماره آگهی:52425457 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425457 کلیدها و متعلقات 1 […]

استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922797 استان:خوزستان شماره آگهی:52425458 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425458 کلیدها و متعلقات 1 […]

استعلام، کلیدها و متعلقات؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922799 استان:خوزستان شماره آگهی:52425459 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، کلیدها و متعلقات شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425459 کلیدها و متعلقات 1 […]

استعلام، مجموعه چرخ محرک؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922804 استان:خوزستان شماره آگهی:52425529 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، مجموعه چرخ محرک شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425529 مجموعه چرخ محرک 1 […]

استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922810 استان:خوزستان شماره آگهی:52425583 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425583 ماشینها وتجهیزات […]

استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922811 استان:خوزستان شماره آگهی:52425592 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425592 ماشینها وتجهیزات […]

استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها؟

منتشر شده در :

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان کد پارس نماد:2922813 استان:خوزستان شماره آگهی:52425594 تاریخ شروع :1399/09/09 تاریخ درج آگهی :1399/09/09 عنوان آگهی:استعلام، ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها شرح آگهی: www.ksc.irشرکت فولاد خوزستان شماره استعلام موضوع تعداد اقلام واحد خرید نوع استعلام آخرین مهلت شرکت در استعلام کارشناس استعلام ایمیل 52425594 ماشینها وتجهیزات […]